Sociale innovatie: het bewijs dat het (samen)beter en anders kan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale innovatie: het bewijs dat het (samen) beter en anders kan!

In de samenleving wordt het steeds duidelijker dat het huidige sociale zekerheidssysteem de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet goed bij kan houden. Voorbeelden zijn de snelle groei van het aantal zelfstandigen en mensen met een tijdelijk contract, het langdurig onbenut blijven van talent en de mismatch tussen de vraag en het aanbod van nieuwe typen werk en functies. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen werken aan hun eigen antwoorden op deze ontwikkelingen.

Daarnaast ontstaan er nieuwe, niet alledaagse samenwerkingsvormen die samen duurzame en vernieuwende oplossingen willen ontwikkelen om de samenleving in al haar facetten duurzaam en sociaal te maken. Kenmerkend aan de deelnemende organisaties in een coalitie is dat ze niet meer wachten op beleid vanuit de overheid, maar dat ze zelf aan de slag gaan, door experimenten uit te voeren, te kijken of iets goed werkt en dezevervolgens proberen op te schalen. Centraal staat het idee van vernieuwing, creativiteit en het inzetten op de innovatiekracht van alle mensen in de samenleving vanuit welke maatschappelijke rol of functie dan ook. Dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd en de organisaties die deze visie delen social labs. Het gaat hierbij om ‘horizontale innovatie’ dat wordt gedreven door internationaal en lokaal genetwerkte labs, bureaus, platforms en individuen die door verbindingen tussen verschillende domeinen tot snelle innovaties komen en dicht bij de belanghebbenden vanuit de samenleving zitten. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn MIESlab en de stichting Maatschappelijke Coalitie. Deze initiatieven maken duidelijk dat de overheid de aanpassingen van het sociale zekerheidsstelsel niet alleen hoeft vorm te geven. Een slimme overheid doet dat ook niet, maar zoekt juist de aansluiting met deze initiatieven.

MIESlab

MIESlab staat voor Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenlevingen voert experimenten uit om aan te tonen dat nieuwe concepten over de economie in de samenleving mogelijk zijn. Het is hun visie dat er niet langer meer beleid geschreven worden om de wereld echt te verbeteren, maar experimenten moeten worden aangegaan om te kijken of zaken anders georganiseerd kunnen worden. Dit proberen ze te realiseren door klein dingen te organiseren, partijen te verbinden die kennis kunnen delen en zelf op zoek te gaan naar de juiste middelen en maatschappelijk en politiek draagvlak.     

Als antwoord op de huidige problematiek met het sociale zekerheidssysteem is MIESlab een experiment gestart om te onderzoeken of een gezamenlijk basisinkomen mogelijk is. Op de website onsbasisinkomen.nl kunnen mensen zelf geld inzamelen om het basisinkomen voor zichzelf of andere mensen mogelijk te maken. Het idee is dat elke Nederlandse volwassene een vast bedrag krijgt uitgekeerd om van te leven, ongeacht woonsituatie, bezit of inkomen. Centraal staat het idee van maatschappelijke solidariteit i.p.v. publiek georganiseerde solidariteit, want het wordt volledig buiten het publieke domein georganiseerd. Het idee blijkt aan te slaan, want in een aantal gemeenten worden nu concrete plannen gemaakt om te gaan experimenteren met een gemeenschappelijk basisinkomen. In Groningen is de gemeente een samenwerking aangegaan met MIESlab en door de gemeenten Tilburg, Nijmegen, Wageningen en Bronckhorst worden concrete plannen gemaakt om experimenten op het gebied van een basisinkomen uit te gaan voeren. Daarnaast wordt momenteel op bestuurlijk niveau binnen de gemeenten Eindhoven, Oss en Schiedam de mogelijkheid van experimenten op het gebied van het basisinkomen onderzocht.

Stichting Maatschappelijke Coalitie

Door de terugtrekkende rol van overheden wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en initiatief van de burgers en andere maatschappelijke partijen. De stichting Maatschappelijke Coalitie is een nieuw initiatief dat een betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van talent wil bevorderen. In deze maatschappelijke coalitie werken partijen samen om individu en werkgever beter aan elkaar te koppelen. Niet alleen op korte termijn vacatures, maar ook via zogenaamde ontwikkelbanen, die kijken naar wat op langere termijn nodig en mogelijk is. De talenten van mensen worden opgenomen in een ‘slim CV’, waarin naast competenties ook aandacht is voor de ambities en passies van mensen. Deze worden door gevalideerde vragen in beeld gebracht en ontsloten via een online platform. In het beter matchen van vraag en aanbod voor banen en ontwikkelbanen, worden op lokaal en regionaal niveau data analyses uitgevoerd (Big Data analyse), callcenters opgezet met mensen die werk zoeken en ontwikkelprogramma’s gemaakt.

Net als MIESlab is het ook de visie van Zooomeee dat het verbeteren van de wereld alleen door samenwerking gerealiseerd kan worden. Samenwerking tussen ondernemingen, burgers en onderwijsinstellingen op lokaal en regionaal niveau om duurzame banen te creëren. Het uiteindelijke doel is om een zelfredzame arbeidsmarkt te realiseren, waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden. Met een aantal gemeenten en regio’s zijn er inmiddels gesprekken over het opzetten van een regionale coalitie, ondersteund door de mogelijkheden van nieuwe technologie. Deze nieuwe dynamiek in de samenleving, vereist ook een nieuwe vorm van besturen vanuit gemeenten. In het volgende artikel lichten we dit verder toe.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20