Regionale risicoverevening: Eerste lessen

Dinsdag 09 juni 2015

Gemeenten hebben eind 2014 keuzes gemaakt in de manier waarop ze regionaal risico’s rond de jeugdzorg met elkaar verevenen. Veel gemeenten hebben daarbij alleen afspraken gemaakt voor het overgangsjaar 2015. In opdracht van het programma Gemeenten van de Toekomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ondersteunings Team Decentralisaties, heeft Think Public advies een handreiking opgesteld. Met deze handreiking proberen we gemeenten ondersteuning te bieden bij het maken van nieuwe afspraken over risicoverevening voor 2016 en verder. De handreiking beschrijft de eerste ervaringen van gemeenten en benoemt een zestal lessen over regionale risicoverevening.

Regionale risicoverevening is de manier waarop gemeenten in een regio gezamenlijk de kosten voor het opvangen van risico’s dragen. Gemeenten kunnen hierbij kiezen voor drie basisvarianten: het profijtbeginsel, het solidariteitsprincipe of een tussenvorm. Ieder model van risicoverevening kent voor- en nadelen. Er is geen absoluut optimum voor iedereen. Het is van belang dat gemeenten weten waarop ze kunnen differentiëren in hun keuzes, op tijd het gesprek daarover met elkaar aangaan en  hun keuzes koppelen aan de uitgangspunten die ze hebben ten aanzien van risico’s en regionale samenwerking.

De hele handreiking kunt u lezen op de site van www.gemeentenvandetoekomst.nl

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20